Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, br: 1901-404-48 od 09.08.2017 Opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI, Usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Centra za kulturu Tivat - detaljnije

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, br: 1901-404-48 od 09.08.2017 Opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI, Nabavka usluge izrade zaštite upravne zgrade Opštine Tivat - detaljnije

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“, broj 80/05 i „Sl.list CG“, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta Direkcija za investicije Opštine Tivat, Trg magnolija br 1, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za izgradnju dijela obalnog šetališta od stacionaže 0+1555,39 do stacionaže 0+1971,00 sa proširenjima, KO Krašići, u zahvatu Državne studije lokacije “Sektor 29”, opština Tivat.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti, br: 1901-404-48 od 08.08.2017 Opština Tivat dostavlja ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI, Nabavka udžbenika za Osnovnu školu - detaljnije

Agencija za zaštitu životne sredine obavjestila nas je da je preduzeće, „MIMOZA GROUP” d.o.o. iz Tivta, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnja Kondo hotela „Mimoza” 5* na UP 117, koju čini katastarska parcela 3384 i UP 118, koju čini katastarska parcela 3385 KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Tivat-Centar", Opština Tivat.