Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  koja će trajat 15 dana, zaključno sa 30.03.2018.godine održaće se 29.03.2018.godine u multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 18h. Više detalja i Nacrt Odluke možete pogledati na sljedećem linkovima:

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je  „Luštica development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Luštica“ u zahvatu DUP-a „Donji Radovići centar“, Opština Tivat.

PLAN JAVNE RASPRAVE - PDF

ZAKLJUČAK O JAVNOJ RASPRAVI - PDF

ODLUKA O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA - PDF

LOKALNI PROGRAM SOCIJALNOG STANOVANJA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2018. - 2019. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA 2018.GODINU - PDF