Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 04.04.2018. godine, obavjestila je Opštinu Tivat da su „Novi Gas” d.o.o. Podgorica, ulica Tuzi bb i „Luštica Development“ a.d. Tivat, ulica Radovići bb, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju izdvojenog gata sa sadržajima za administrativne službe graničnog prelaza, policije, lučke kapetanije i pumpne stanice na katastarskoj parceli broj 1117/1 KO Radovići, Opština Tivat.