Obavještava se javnost da će se u periodu od 10.09.2011.do 25.09.2011 godine održati javna rasprava o Nacrtu Državne studije lokacije " Sektor 36 " sa Nacrtom Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Za detaljnije informacije kliknite - dalje

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE - RADOVIĆI - PDF

Izvještaj sa javne rasprave DUP- a Radovići - WORD 

Izvještaj sa javne rasprave DUP-a Gradiošnica - WORD

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMEDBE SA JAVNE RASPRAVE
na nacrt Detaljnog urbanistickog plana “GRADIOŠNICA” - PDF

ODGOVORI OBRADJIVACA PLANA NA PRIMJEDBE SA JAVNE RASPRAVE
na nacrt Detaljnog urbanistickog plana “GRADIOŠNICA” - PDF

 Na osnovu čl. 41 i 42 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG 51/08), čl. 2 Odluke o utvrđivanju Nacrta i čl. 56 Statuta Opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi 40/04, 26/06), Predsjednik Opštine Tivat donosi

P R O G R A M

Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog Urbanističkog Plana Donji Radovići Centar - WORD

Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad - WORD

Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO I  - WORD

Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO II  - WORD