Javna rasprava će trajati 15 dana, od 15.02.2019 do 01.03.2019.godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Projekat  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 11h u zgradi Opštine Tivat-Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj (I sprat, kancelarija br.11). 

Centralna javna rasprava održat će se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat dana 28.02. 2019.godine u 18:00 časova.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

ODLUKA O DONOŠENJU PROJEKTA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA - dalje

PROJEKAT TEHNIČKE REGULACIJE - PDF

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 Program javne rasprave - PDF

 Odluka o pristupanju - PDF

 Programski zadatak sa UTU (nacrt) - PDF


Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadatak sa UTU - dalje

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA INTEGRACIJU I ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM ZA OPŠTINU TIVAT ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF