Na osnovu Odluke o pokretanju postupka traženja partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134 b u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Tivat –Centar “(Sl.list CG -opštinski propisi br.19/19 od 13.05.2019 ) Opština Tivat objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi traženja strateškog partnera za gradnju stambeno - poslovnog objekta

JAVNI POZIV - dalje

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta „QD Hotel i Property Investment Montenegro“ d.o.o. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotelskog kompleksa na lokaciji Plavi horizont, uvala Pržno, Opština Tivat.

Na osnovu člana 8 stav 2 Odluke o uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“ („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ br. 26/09, 22/14), Skupština opštine Tivat objavljuje JAVNI POZIV Za prikupljanje predloga kandidata za dodjelu Novembarske nagrade opštine Tivat, Nagrada i Javnih priznanja u 2019.godini, a koje se dodjeljuju svake pete godine na Svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom 21 novembra Dana opštine Tivat.

JAVNI POZIV - detaljnije

Na osnovu člana 14 Zakona o mladima ("Sl. list CG" br. 25/19), Člana 58 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG", br. 02/18 i 34/19) i člana 72 Statuta opštine Tivat ("Sl. list CG", br. 24/18), Predsjednik Opštine Tivat, donosi ODLUKU O USKLAĐIVANJU OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD 2017 - 2021 U OPŠTINI TIVAT SA ZAKONOM O MLADIMA I NACIONALNOM STRATEGIJOM 2017 - 2021

ODLUKA O USKLAĐIVANJU OPŠTINSKE STRATEGIJE ZA MLADE - PDF

JAVNI POZIV - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2019-2022. GODINE U OPŠTINI TIVAT - PDF