Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat  da je nosilac projekta, “Jugopetrol“ a.d., iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske stanice na UP 184, koju čine katastarske parcele 991 i 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a „Mažina“ u Tivtu.

teh regulacija1Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je u prostorijama Opštine Tivat održao centralnu javnu raspravu povodom Odluke sa Projektom tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji Opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF
NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA - PDF