Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta tekst Nacrta izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028 godine.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, obavjestila je Opštinu Tivat  da je nosilac projekta, “Jugopetrol“ a.d., iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije benzinske stanice na UP 184, koju čine katastarske parcele 991 i 992/2 KO Tivat, u zahvatu DUP-a „Mažina“ u Tivtu.

teh regulacija1Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj je u prostorijama Opštine Tivat održao centralnu javnu raspravu povodom Odluke sa Projektom tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji Opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF
NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA - PDF

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 15.02.2019 do 01.03.2019.godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Projekat  može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 08 do 11h u zgradi Opštine Tivat-Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj (I sprat, kancelarija br.11). 

Centralna javna rasprava održat će se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat dana 28.02. 2019.godine u 18:00 časova.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - dalje

ODLUKA O DONOŠENJU PROJEKTA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA - dalje

PROJEKAT TEHNIČKE REGULACIJE - PDF

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 Program javne rasprave - PDF

 Odluka o pristupanju - PDF

 Programski zadatak sa UTU (nacrt) - PDF


Odluka o izgradnji - dalje

Programski zadatak sa UTU - dalje