Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, dana 04.04.2018. godine, obavjestila je Opštinu Tivat da su „Novi Gas” d.o.o. Podgorica, ulica Tuzi bb i „Luštica Development“ a.d. Tivat, ulica Radovići bb, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju izdvojenog gata sa sadržajima za administrativne službe graničnog prelaza, policije, lučke kapetanije i pumpne stanice na katastarskoj parceli broj 1117/1 KO Radovići, Opština Tivat.

Obavještenje - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Obavještenje - dalje

Program Javne rasprave - dalje

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  koja će trajat 15 dana, zaključno sa 30.03.2018.godine održaće se 29.03.2018.godine u multimedijalnoj sali Opštine Tivat sa početkom u 18h. Više detalja i Nacrt Odluke možete pogledati na sljedećem linkovima:

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je  „Luštica development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Luštica“ u zahvatu DUP-a „Donji Radovići centar“, Opština Tivat.

LOKALNI PROGRAM SOCIJALNOG STANOVANJA OPŠTINE TIVAT ZA PERIOD 2018. - 2019. GODINE - PDF

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

PLAN JAVNE RASPRAVE - PDF

ZAKLJUČAK O JAVNOJ RASPRAVI - PDF

ODLUKA O NAČINU ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA - PDF