Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU Usluge izrade studije vizuelnog uticaja izmjena i dopuna DUP-a Tivat - Centar - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU Usluge izrade studije zaštite kulturnih dobara u obuhvatu Izmjene i dopune Dup Tivat – Centar - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA nabavku kompjutera i kompjuterske opreme - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 54/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluge izrade projekta detaljnih geoloških – hidrogeoloških i geotehničkih istrživanja terena na području Lepetanadetaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 53/16

za postupak javne nabavke šopingom za nabavku Usluge izrade studije vizuelnog uticaja na kulturne vrijednosti za DUP Servisna zona Luštica - detaljnije