Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11,057/14, 028/15 i 042/17 ) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluge fizičko-tehničke zaštite imovine i lica u upravnoj zgradu Opštine Tivat - detaljnije

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU RADOVA - Uređenje  placa sa stepeništem - Krašići Tivat - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br.42/11,57/14, 28/15, 042/17) Opština Tivat objavljuje na portalu službe javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na sanaciji potoka - detaljnije

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,57/14, 028/15 i 042/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU Usluga izrade tehničke dokumentacije za kanalizacioni sistem u višim zonama - detaljnije

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,57/14, 028/15 i 042/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Izvođenje radova na izradi sistema za navodnjavanje gradskog parka ( II faza) - detaljnije