Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 67/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje završno - zanatskih radova na objektu kapele u naselju Radovići i uređenju terena kod crkve Sv. Spasa -  detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 66/12

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji potpornog zida,sanaciji kanala i ureĎenju terena oko crkve Sv.Save u Tivtu -  detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 65/12

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji ograde oko Velikog gradskog parka u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 64/12

na otvoreni postupak javne nabavke za radove na sanaciji dijela puta do mjesnog groblja u Lepetanima i puta za naselje Gradiošnica u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 63/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavka stolarije za objekat sportske dvorane "Župa" u skladu sa tehničkom specifikacijom. -  detaljnije