Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 07/14

za usluge izrade glavnog projekta za izgradnju objekta na UP 280 u Gošićima - detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 06/14

za radove na sanaciji kupatila u objektu Sportske dvorane Župa - detaljnije

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 05/14

za radove na priključenju stambene zgrade na kanalizacioni sistem u naselju Kalimanj - detaljnije

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2014. GODINU - dalje

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 04/14

za radove na postavljanju gromobranske instalacije na objektu sportske dvorane Župa - detaljnije