ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA ADAPTACIJI OPŠTINSKIH PROSTORIJA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE "VODOVODA I KANALIZACIJE", "KOMUNALNO" D.O.O., "PARKING SERVIS" D.O.O., I "AUTOBUSKA STANICA"D.O.O._OBUSTAVA POSTUPKA - PDF

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA I MONTAŽA ROLO SISTEMA ZAVJESA - PDF

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku i isporuka saobraćajnih ogledala - dalje

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE IDEJNOG PROJEKTA ZA VIŠEETAŽNU GARAŽU I POSLOVANJE - PDF