PLAN NABAVKI MALIH VRIJEDNOSTI - 01, od 27.10.2017. - dalje

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na asfaltiranju lokalnih puteva - detaljnije

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_Nabavka usluge izvođenja geodetskih poslova - detaljnije

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_Nabavka usluge izrada tehničke dokumentacije – Plan saobraćajne signalizacije putne mreže iznad magistrale, na potezu Lepetane - Gradiošnica - detaljnije

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge izrade Glavnog projekta fotonaponske elektrane na krovu zgrade Opštine - detaljnije