Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE za Nabavku usluge press cliping-a - detaljnije

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE GLAVNOG PROJEKTA DIJELA BULEVARA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. TIVAT I "KOMUNALNO" D.O.O. TIVAT - PDF

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE REVIZIJE GLAVNOG PROJEKTA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 30KWP NA KROVU NOVE ADMINISTRATIVNE ZGRADE OPŠTINE - PDF