Služba Glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog administratora koji se odnose na:
1) poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa uprave i posebnih službi i u postupku za izbore organa mjesnih zajednica;
2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; učešće u izradi i sprovođenju planova i programa opštine u okviru djelokruga službe čiji su obrađivači organi uprave ili menadžer (plan integriteta, kadrovski plan i sl);_praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
3) davanje mišljenja na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada uprave opštine;
4) davanje mišljenja na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave, posebnih i stručnih službi;
5) koordiniranje rada organa uprave, posebnih i stručnih službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i sl.); davanje stručnih uputstava i instrukcija za rad organima i službama radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
6) davanje stručnih uputstava i instrukcija o načinu postupanja u vršenju poslova uprave;
7) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama, rrješavanje sukoba nadležnosti između organa uprave i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
8) rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
9) izradu izvještaja o radu glavnog administratora; izvještaja o radu službe; izvještaja o upravnom rješavanju kod organa uprave opštine; načinu izvršenja akata koje donosi predsjednik opštine u funkciji usmjeravanja i usklađivanja rada lokalne uprave; načinu vršenja nadzora nad radom javnih službi i preduzetim mjerama u vršenju tog nadzora; načinu sprovođenja propisa opštine od strane organa uprave i službi i drugih analitičkih i informativnih materijala za predsjednika opštine, Skupštinu, nadležni organ državne uprave i medije iz svog djelokruga;
10) predlaganje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa uprave i službi;
11) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
12) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
13) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.