POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJIMA SE REGULIŠU POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA


 OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE