Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata

PDF

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

PDF

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole

PDF

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije

 PDF

Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole na novog investitora

PDF

Zahtjev za građevinsku dozvolu do privođenja lokacije namjeni

PDF

Prijava za radove koji se ne smatraju rekonstrukcijom

PDF

Zahtjev za uklanjanje objekat na zahtjev investitora

PDF

Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje privremenog objekta (kioska, aparata-konzervatora, štanda)

PDF

Zahtjev za određivanje lokacije i površine za postavljanje ugostiteljske terase

PDF

Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje reklamnog predmeta

PDF

Zahtjev za utvrđivanje lokacije za postavljanje privremenih objekta (tenda, zabavni park, manji sportski objekat, auto kamo, parking i ostalo)

PDF

Zahtjev za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta

PDF