- Odluka o sufinansiranju programa i projekata u oblasti omladinske politike - PDF

- Odluka o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave Opstine Tivat - PDF

- Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu - PDF

Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018 - 2021 - PDF

- Uputstvo o stavljanju van snage uputstva br. 0101-030-109 od 10.02.2017. godine - PDF

- Odluka o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Tivat - PDF

- Odluka o troškovima rada Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu - dalje

- Pravilnik o rezervaciji parking mjesta na opštim parkiralištima - PDF

- Pravilnik o radu komisije za procjenu štete od prirodnih nepogoda na području opštine Tivat - PDF

- Pravilnik o radu komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu- dalje

- Uputstvo za sprovođenje postupka odlučivanja o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje

- Pravilnik za odnose sa javnošću Opštine Tivat - dalje

- Uputstvo za sprovođenje postupka ocjene izvještaja o strateškoj procjeni utica na životnu sredinu - dalje

- Pravilnik o radu Komisije za cjenu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu - dalje

- Pravilnik o uslovima za odlaganje naplate poreskih potraživanja - dalje

- Interno uputstvo za obračun i isplatu zarada - dalje

- Pravila o uzimanju poslovnih prostora u zakup - dalje

- Uputstvo - postupak obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje

- Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom - dalje

- Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti - dalje

- Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavki - dalje

- Pravila o kućnom redu - dalje

- Odluka o korišćenju kartice za evidentiranje prisutnosti na poslu - dalje

- IT politike i procedure - dalje

- Procedura o načinju korišćenja godišnjeg odmora - dalje

- Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat - dalje

- Procedura za korišćenje multifunkcionalnog uređaja u Opštini Tivat - PDF

- Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica - dalje

- Interno uputstvo za rezervaciju i korišćenje sala - dalje

- Interno uputstvo za izdavanje putnih naloga i održavanje službenih vozila - dalje

Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Tivat - dalje

- Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat - dalje

- Odluka o naknadi zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad u organima lokalne uprave Opštine Tivat - dalje

- Uputstvo za pripremu skupštinskog materijala - dalje

- Pravilnik o procedurama zapošljavanja, obliku i načinu provjere sposobnosti i kriterijumima za izbor kandidata u organima lokalne uprave - dalje

- Pravila o postupanju organa lokalne uprave sa građanima - dalje

- Interna pravila za izradu službenih dopisa - dalje

- Odluka o formiranju depoa pisarnice - PDF

- Upustvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u depou pisarnice Opštine Tivat - PDF 

- Lista kategorija - PDF