U članu 1 Zakona o spomen – obilježjima ( “ Sl. list Crne Gore” br. 40/08, 40/11 i 02/17)  navodi se da se spomen – obilježjima trajno obilježavaju  značajni događaji, čuvaju uspomene na istaknute ličnosti, njeguju ljudski ideali i kulturno-istorijske tradicije i odaje počast borcima za slobodu, civilnim žrtvama rata i masovnim stradanjima ljudi.

Prema članu 2 navedenog zakona spomen – obilježjem smatra se spomen-objekat        (spomen-groblje, spomen-kosturnica, spomenik, spomen-bista, spomen-ploča, spomen-kuća, spomen-dom, memorijalni muzej, zadužbinski objekat i dr.), koji izledom, sadržajem, oznakama ili natpisom doprinosi trajnom očuvanju gore navedenih vrijednosti.

Spomen-obilježjem smatra se i naziv javne ustanove, javnog preduzeća, naselja i javnog objekta ( ulica, trg, put, park, česma i dr.), ako simbolizuje gore navedene vrijednosti.

Spomen-obilježjem ne smatra se objekat na groblju, osim spomen-groblja i zadužbinskog vjerskog objekta.

Takođe, shodno  članu 28 navednog zakona organ lokalne uprave nadležan za poslove kulture vodi registar spomen-obilježja na teritoriji opštine.

 U Opštini Tivat poslove kulture vodi Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti, i u skladu sa zakonom vodi registar spomen - obilježja.


REGISTAR SPOMEN OBILJEŽJA - OPŠTINA TIVAT - dalje