• Statut Opštine Tivat sa sjednice održane dana 11.07.2018.godine -  WORD PDF