Štampa

 Opština Tivat dodjeljuje mjesečnu stipendiju u iznosu od 60% minimalne cijene rada u Republici Crnoj Gori redovnim studentima viših i visokih škola koji su prethodnu godinu studija završili sa srednjom ocjenom  od 8,50 do 10 i koji imaju prebivalište na području opštine Tivat.

Formular za podnošenje zahtjeva je dostupan na sajtu Opštine Tivat, «opstinativat.com» i u Gradjanskom birou – pisarnici, gdje se dokumenti i predaju i to:

            1. Zahtjev,

            2. Potvrda o studiranju – (upis u narednu godinu),

            3. Uvjerenje o položenim ispitima prethodne godine studija  

             (srednja ocjena),

            4. Potvrda o prebivalištu – (fotokopija lične karte).

            Zahtjevi se primaju do 01.novembra 2011.g.

            Kontank tel. 661-300, lok. 329.